Wednesday, October 13, 2010

WELCOME ON BOARD 2010

design: Bojan Petrushevski
photography: Nikolay Bozakov
stylist: Tsvetomir Goranov
hair: Mehmet Kyazim Myumyun
models: Zornica Stoicheva & Kristian Uzunov @ Visages

Tuesday, October 5, 2010

Sand People 2010

designed by Bojan Petrushevski
photography: Sevda Kozareva
stylist: Tsvetomir Goranov
model: Mina Bunkova
Thin Red Line 2010

designed by Bojan Petrushevski
photography: Stefan Dimov
stylist: Tsvetomir Goranov
model: Maria Dimkaroska